Algemene Informatie
Rechtsvorm:              Stichting
Statutaire naam:       Stichting Ron Mandos Young Blood Foundation
Populaire naam:       Ron Mandos Young Blood Foundation
Statutaire zetel:        Amsterdam
KvK nummer            73407763                         RSIN              859520067

Contactgegevens
Adres:                         info@youngbloodfoundation.org

Doelstelling
De Ron Mandos Young Blood Foundation heeft als missie een platform te bieden aan jong artistiek talent in Nederland. Met dit platform creëren wij een omgeving waarin hun talenten verder kunnen worden ontwikkeld.

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2020-2025
Organisatie: Stichting Ron Mandos Young Blood Foundation kent een onbezoldigd bestuur, dat samen met de door hun aangestelde directeur zorg draagt voor alle activiteiten die nodig zijn ten behoeve van het functioneren van de stichting. Het bestuur, inclusief directie, vergadert minimaal vier maal per jaar om over de keuze van de doelen te besluiten. 
Inkomsten: 
De inkomsten van Stichting Ron Mandos Young Blood Foundation zijn afkomstig van een beperkte groep donateurs. Tevens vinden er externe wervingsactiviteiten plaats.
Beheer van gelden: De gelden worden beheerd door de penningmeester. De ontvangen gelden worden zo spoedig mogelijk geïnvesteerd in de vooraf afgestemde bestemmingsdoeleinden.
Besteding van de gelden: De gelden worden besteed aan de activiteiten zoals die in het beleidsplan omschreven staan.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter                                        Mandos, Ron
Secretaris-penningmeester         Mandos, Michelle
Mandos, Michelle

Algemeen Bestuurslid                  Ansenk, Emily
Algemeen Bestuurslid                  Bossenbroek, Wijnand
Algemeen Bestuurslid                  Jungerman, Remy

Beloningsbeleid:
Voor hun bestuursactiviteiten ontvangen de bestuurders geen enkele (onkosten-)vergoeding.

Verslag van de activiteiten
In 2021 heeft het bestuur 2 maal vergaderd en in totaal 23 opkomende kunstenaars in Nederland ondersteund.

Staat van baten en lasten
De staat van baten en lasten van Stichting Ron Mandos Young Blood Foundation vindt u terug in onze Jaarrekening 2020.